رویداد های خرداد ماه
 • ۰۱ خردادروز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۰۳ خردادفتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت
 • ۰۴ خردادروز دزفول، روز مقاومت و پایداری
 • ۱۴ خردادرحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خردادقیام 15 خرداد
 • ۱۵ خردادروز جهانی محیط زیست
 • ۱۶ خردادروز جهانی زبان روسی
 • ۱۸ خردادروز جهانی اقیانوس ها
 • ۲۰ خردادروز جهانی صنایع دستی
 • ۲۰ خردادولادت امام حسن مجتبی علیه السلام
 • ۲۰ خردادروز جهانی عروسک
 • ۲۲ خردادروز جهانی منع كار كودكان
 • ۲۳ خردادشب قدر
 • ۲۴ خردادضربت خوردن حضرت علی علیه السلام
 • ۲۴ خردادروز جهانی اهدای خون
 • ۲۵ خردادروز ملی گل وگیاه
 • ۲۶ خردادشهادت حضرت علی علیه السلام
 • ۲۷ خردادروز جهاد کشاورزی
 • ۲۷ خردادروز جهانی بیابان زدایی
 • ۲۸ خردادروز جهانی سوشی
 • ۲۹ خرداددرگذشت دکتر علی شریعتی
 • ۳۰ خردادروز جهانی پناهندگان
 • ۳۱ خردادشهادت دکتر مصطفی چمران
 • ۳۱ خردادروز جهانی موزیک